Canle Ético

Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios. Se desexas informar de forma anónima podes marcar a caixa correspondente máis abaixo. Requerimos o correo electrónico nos informes anónimos para continuar o seu seguimento mais este non será compartido coas persoas responsables da canle nin con terceiros. Para máis información consulte a información básica de tratamiento de datos.
Non compartimos a túa dirección con terceiros.


  1. Accións ou omisións que poidan constituír infraccións do Dereito da Unión Europea-UE, sempre que entren dentro do ámbito de aplicación dos actos da Unión Europea enumerados no anexo da Directiva (UE) 2019/1937.
  2. Tal e como se contemplan no artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE).
  3. Entenderanse comprendidas todas aquelas infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves que impliquen quebranto económico para a Facenda Pública e para a Seguridade Social.
  4. Actos de Acoso ou outras accións indebidas de acordo Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e o Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro.
(*)